Zem je len jedna

Na začiatku krátky príbeh:

Blízko mesta Vancouver je ostrov Flores, na ktorom doteraz žijú potomkovia pôvodných Indiánov. Náčelník tohto kmeňa raz ročne vyšiel na vrchol ostrova a zo skaly pozoroval lesy, lúky, more a indiánske osady a rozmýšľal o všetkých ľuďoch, zvieratách a rastlinách, ktoré na ostrove žijú. A rozmýšľal, ako má túto ostrovnú krajinu a spoločenstvo ľudí spravovať tak, aby bolo dobré pre každého.

O prírodných zdrojoch a ich využití sa už popísalo veľmi veľa a z rôznych pohľadov, pretože inak vníma prírodné zdroje ekonóm, inak ochranca prírody, inak developer a inak sociálny pracovník… Možno najpochopiteľnejší a najlepšie overený je ale pohľad starého sedliaka, gazdu, hospodára. Skúsený gazda vedel, že hospodári na svojom pozemku, ktorý má konečnú rozlohu. Z toho, čo vypestoval a vychoval, musel uživiť rodinu. Musel hospodáriť tak, aby prežili nielen tento rok, ale aby mali z čoho žiť aj generácie, ktoré zdedia jeho pozemky. Vedel, že nemôže chcieť viac, než mu dá pôda, rastliny a zvieratá, o ktoré sa stará a že musí byť vďačný za to čo má. Sú to také jednoduché a možno patetické slová, ale tento model stáročia fungoval.


V dnešných časoch sa naopak u ľudí vytvára predstava, že zdrojov je nekonečné množstvo, že keď sa minie jeden zdroj, tak odborníci nájdu ihneď náhradu a nič nebráni tomu, aby sme konzumovali stále viac. Ale je to pravda? Je rozumné nestarať sa o to, aké je mäso, zelenina alebo syr na ich stole? Odkiaľ pochádzajú? Ako sa získavajú zdroje energie, ktorú považujú dnešní ľudia za samozrejmosť? Kto a za akých podmienok vyrába tovar, ktorý súčasníci kupujú? Čo sa deje s odpadom, ktorý tvoria?… Lenže – odpovede na tieto otázky sú tie najdôležitejšie. Pokiaľ sa nad týmito otázkami zamyslíme, tak máme šancu pochopiť, či v každodennom živote konáme zle alebo dobre, či niekomu (niečomu) pomáhame alebo škodíme, či žijeme ako tak udržateľne alebo len na úkor budúcich generácií.

Držíte v rukách publikáciu, ktorú tvoria hlavne pracovné listy, ktoré je možné využiť na základných a stredných školách – na hodinách geografie, etiky, pri realizácii prierezovej témy Environmentálna výchova. Pri ich tvorbe sme kládli dôraz na kritické myslenie, na nevyhnutnosť diskusií a hľadanie riešení na konkrétnych príkladoch zo života, nešlo nám o tradičné posúvanie informácií od učiteľa k žiakovi/študentovi. Pracovné listy boli vypracované v rámci projektu Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých, financovaného zo zdrojov EÚ a Slovak Aid.

Pracovné listy sme tvorili v rámci pracovnej skupiny, v ktorej boli študenti Technickej univerzity vo Zvolene, pedagógovia a pracovníci mimovládnych organizácií zameraných na environmentálne a rozvojové vzdelávanie. Každý, kto sa na tvorbe týchto materiálov zúčastnil, dal do práce kus seba a my dúfame, že to je aj cítiť.

Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí, nielen v texte, ale ja v živote Vám želajú autori.

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor