Projekt SKOK2: Slúžime komunitám košického kraja

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe. Spolupracujeme na zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.”
Zámerom projektu je posilniť ľudskú a programovú kapacitu o. z. SOSNA pre rozvoj práce s cieľovými skupinami (školstvo, samosprávy, občianske združenia, dobrovoľníci, biznis sektor) tak, aby sa zabezpečila dlhodobá finančná a personálna udržateľnosť organizácie. Nová stratégia o.z. SOSNA založená na rozšírení ponuky služieb a zapojení externých lektorov, umožní vybudovať partnerstvá s kľúčovými sektormi, zamerané na realizáciu spoločných environmentálnych programov, projektov a iniciatív. Partnerom pre o.z SOSNA je islandské občianske združenie Sólheimar Eco-village.

Categories
Rozvojové projekty

Projekt SKOK je rozdelený na niekoľko častí:

  1. Vytvorenie a posilnenie partnerstiev a nadviazanie účinnej spolupráce s organizáciami Artest o.z. a Poď na dvor o.z., so zámerom odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti aktívnej komunitnej a občianskej angažovanosti. Súčasťou projektu je rozvoj partnerstva so zahraničným partnerom Sólheimar (Domov slnka) – Island, ktorý má 40 ročné skúsenosti v uplatňovaní udržateľného spôsobu života v súlade s komunitnými a environmentálnymi nárokmi.
  2. Jedným z pilierov projektu SKOK v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika je podpora festivalu Iné cesty / Košické ekologické dni s tradične bohatým programom spájajúcim cestovateľskú a environmentálnu tématiku. Samozrejmosťou festivalu sú zaujímaví hostia, ktorý k vybraným témam prispievajú autentickými príspevkami. Na pôde Ekocentra SOSNA sa tiež každoročne organizujú komunitné festivaly spájajúce umenie, kreativitu, spontánnosť, úspornosť a súdržnosť – Jarné Súladenie a Babie leto. Projekt SKOK teda podporí odovzdávanie informácií širokej verejnosti o udržateľnom spôsobe života, v mnohých jeho sférach preukázateľne atraktívny spôsobom.
  3. Založenie a budovanie siete školských klimatických záhrad v spolupráci s mestom Košice. Cieľom tejto projektovej aktivity je naštartovať realizáciu adaptačných opatrení zameraných na zmiernenie dopadov zmeny klímy na území mesta Košice. Súčasťou procesu je vybudovanie desiatich klimatických školských záhrad pod odborným vedením skúsených lektorov Ekocentra SOSNA s aktívnym prispením pedagógov a žiakov vybraných základných škôl. Takto upravené školské záhrady budú tiež slúžiť na edukačné a relaxačné účely.
  4. Strategické plánovanie a vytýčenie ďalšieho smerovania rozvoja SOSNY o.z. za pomoci jej podporovateľov, aktivistov a priateľov. S podporou projektu SKOK sa vytvorí tím ľudí zo zamestnancov, správnej rady, externých lektorov, partnerských združení a dobrovoľníkov, ktorý navrhne a vypracuje potrebné kroky pre koncepčné, kontinuálne a zároveň inovatívne napredovanie organizácie SOSNA o.z. z dlhodobého hľadiska.
  5. Personálne posilnenie Ekocentra SOSNA o interného lektora, externých lektorov a dobrovoľníkov. Obohatený kolektív SOSNY spoločne rozšíri paletu interaktívnych, environmentálnych, vzdelávacích programoch pre rôzne cieľové skupiny. Zamestnanci SOSNY využijú kapacity projektu SKOK na získanie nových edukačných zručností účasťou na tréningoch v rôznych oblastiach (inovatívne služby, enviro a sociálna oblasť). Získané vedomosti pretavia do aktualizácie súčasných, nosných programov Ekocentra SOSNA o.z.

Viac o partnerovi, Sólheimar Eco-village

Sólheimar (Domov slnka) bol založený v roku 1930 ako prvé Eko-dedina sveta. V súčasnosti je to komunita, ktorej cieľom je poskytnúť každému príležitosť žiť v udržateľnej spoločnosti. Sólheimar poskytuje prácu a domov pre 43 ľudí so špeciálnymi potrebami, celkovo v komunite žije 100 osôb. Komunita je medzinárodne uznávaná pre svoje umelecké a ekologické prostredie, ktorá organizuje rad kultúrnych a sociálnych aktivít. Udržateľnosť komunity je založená na ekonomickom, sociálnom a environmentálnym pilieri, presne v súlade so zámerom rozvoja SOSNY.

Prevádzkuje :
• sociálne centrum
• umeleckú dielňu
• hortikultúrnu záhradu pre komunitu
• rad sociálnych služieb
• Sesseljuhús – environmentálne centrum pre udržateľnosť
• Sunna – organický skleník
• produkciu organických potravín – (kuchyňa a pekáreň)

www.solheimar.org

Trvanie projektu

2020 – 2022


Projekt ‘Slúžime komunitám košického kraja’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Partneri

Active-citizens-fund

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor