PLACE – Miesto, ktoré ťa dostane

PLACE – slovo, ktoré pre nás počas 2 ½ roka bude znamenať niečo oveľa viac, bude to Miesto s veľkým M, ktorému sa budeme venovať, budovať ho, meniť, objavovať. PLACE – Paths to Learning: Active Community Exploration je zároveň projekt štyroch partnerov podporených z programu Erazmus+. V rámci neho sa žiaci z anglických, českých a slovenských škôl budú venovať niekoľkým, navzájom prepojeným témam.

Categories
Vzdelávanie

Projekt PLACE má oficiálny názov PLACE: Paths to Learning: Active Community Exploration (PLACE – cesty učenia: Aktívne skúmanie komunity).

Je to zážitkovým interaktívnym vzdelávacím programom, ktorý stavia do centra diania predovšetkým deti a mladých ľudí so záujmom formovať v ich myslení postoj aktívneho občianstva vo svojom bezprostrednom okolí.

Prostredníctvom miestne ukotveného učenia ponúka nadobudnutie zručností a skúseností s formulovaním a riešením potrieb svojej komunity. Vzdelávací program PLACE pozýva k naštartovaniu detskej predstavivosti a kreativity citlivým a zmysluplným spôsobom vzhľadom k prostrediu, v ktorom sa deti každodenne pohybujú. Výsledkom programu bude praktická pozitívna zmena v miestnom prostredí – „na mieste činu“.

Osvojenie si praktického vzdelávacieho prístupu v reálnom svete dospelých je dobrým mechanizmom pri reštarte z pandémie COVID a iných kríz našej spoločnosti. Naše deti môžu prostredníctvom projektu PLACE robiť viaceré zmysluplné aktivity, ktoré ich vrátia do „aktívneho života“ vo vonkajšom prostredí.

Príklady takých aktivít pod vedením lektorov sú:

  • Deti ako aktívni občania – základom sú kampane na environmentálne témy, napr. na zníženie používania plastov, zazeleňovanie, narábanie s vodou a pod. Aktivity občianskeho aktivizmu budú prebiehať pod vedením lektorov z Veľkej Británie.
  • Navrhovanie a vytváranie terapeutických prírodných záhradných priestorov na školskom pozemku alebo verejnom priestore – pod vedením lektorov Ekocentra SOSNA budeme meniť časti verejného alebo školského priestoru tak, aby sa stalo „miestom s veľkým M“.
  • Vytváranie „hľadačiek“ pre kamarátov a mladé rodiny – questing. Naučíme sa ako objavovať zaujímavosti bližšieho a širšieho okolia zábavnou a zároveň poučnou formou. Pod vedením lektorov z Čiech sa ponoríme do neobjavených a zaujímavých tajomstiev okolia.

Ako metodická základňa pre všetky aktivity bude metodika P4C, Philosophy for children (Filozofia pre deti). Deti sa budú učiť klásť otázky, pýtať sa rozličnými spôsobmi na zdanlivo jednoduché veci, hovoriť a argumentovať o veľkých témach, ktoré nás obklopujú. Napríklad: Je krása dôležitá? Potrebujeme prírodu?


Naši partneri:
CDEC, UK. Vedúci partner. https://www.cdec.org.uk/
SEVER, Česko. https://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
SOSNA, SR. www.sosna.sk
DEED, UK. https://www.deed.org.uk/
Projekt financovaný z programu Erasmus+, ktorý školám ponúka skvelú príležitosť zapojiť sa
do cezhraničného globálneho vzdelávania. PLACE – Paths to Learning: Active Community
Exploration – nás uvidí spolupracovať so školami v Cumbrii a partnermi v Dorsete, Českej
republike a na Slovensku.

Partneri

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor