Pilotné riešenia pre trvalo udržateľné hospodárenie s odpadovými vodami v gruzínskom regióne Racha

V záujme zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva projekt pomáha obci Oni pri vývoji pilotných riešení trvalo udržateľného nakladania s odpadovými vodami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ochranu zdrojov povrchových a podzemných vôd, poskytovanie pitnej vody pre mestá a dediny v okolí rieky Rioni.

Categories
Rozvojové projekty

Situácia, ktorú projekt rieši:
Kvalitu života a zdravie obyvateľstva ovplyvňuje aj kvalita fyzického prostredia, v ktorom
obyvateľstvo žije, a to najmä čistota pôdy, vody, vzduchu a iných prírodných zdrojov. V Gruzínsku je
jednou z hlavných príčin znečistenia povrchových vôd, ktoré negatívne ovplyvňuje nielen verejné
zdravie, pretože spôsobuje choroby prenášané vodou, ale poškodzuje aj ekosystémy, keďže prispieva k odkysličeniu riečnych vôd a vymiznutiu rýb a vodných bezstavovcov, ide o nečistenú komunálnu
odpadovú vodu.
V obci Oni, ktorá je cieľovou oblasťou tohto projektu, je na sieť odpadových vôd pripojených iba 40 %
(okolo 3 000 rodín) obyvateľstva a komerčných spotrebiteľov. Systémy zberu odpadových vôd
fungujú iba v dvoch osadách (dediny Ghari a Ghebi) a obe majú čistiarne odpadových vôd postavené
v rokoch 2016-2017.
Na základe hodnotenia CCRG na mieste a diskusií so zainteresovanými stranami z obce Oni väčšina
obyvateľov obce Oni nemá prístup k sieti odpadových vôd. Rodiny využívajú väčšinou tzv. „turecké“
toalety, z ktorých sa vypúšťa všetka odpadová voda, ktorá sa dostáva do podzemných vôd a do
blízkych otvorených vodných plôch, čím dochádza ku kontaminácii riek. V prípade súkromných
subjektov je len málo prípadov, kedy čistiarne odpadových vôd využívajú miestne podnikateľské
subjekty a takéto prípady sú prezentované v rezortných osadách ako Shovi a Glola, kde v letnom
období fungujú rodinné penzióny. Penzióny v iných obciach však nemajú relevantnú infraštruktúru na
čistenie odpadových vôd. Rovnako ako v prípade súkromných domov, aj penzióny vypúšťajú
odpadové vody do otvorených vodných plôch.
Čo sa týka verejných subjektov, v obci Oni pôsobí deväť škôl a všetky sú vybavené septikom na
úpravu vody, no najväčšou výzvou pre obec je kalové hospodárstvo zo septiku. V regióne Racha-
Lechkhumi a Kvemi Svaneti sa nenachádza žiadne asanačné / fekálne nákladné auto a v prípade
potreby je potrebné si toto nákladné vozidlo prenajať a cestovať do Rache zo susedných obcí (Kutaisi
alebo Tkibuli) aspoň 200 km, čo zvyšuje nielen náklady na takéto služieb, ale aj negatívny tlak na
životné prostredie.

Čo budeme robiť spolu s gruzínskym partnerom

V záujme zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva projekt pomáha obci Oni pri vývoji pilotných
riešení trvalo udržateľného nakladania s odpadovými vodami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ochranu
zdrojov povrchových a podzemných vôd. poskytovanie pitnej vody pre mestá a dediny v okolí rieky
Rioni.
V rámci projektu budú skúmané moderné technológie a zariadenia na nakladanie s odpadovými
vodami, aby vyhovovali miestnym podmienkam a inštalované pre verejnú správu, samosprávu a
miestnu spoločnosť obce Oni v gruzínskom regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti.
Výsledkom projektu bude posilnenie kapacít miestnych zainteresovaných subjektov v nakladaní s
odpadovými vodami a po zhodnotení environmentálnej a sociálno-ekonomickej situácie v obci bude
inštalovaná infraštruktúra na čistenie odpadových vôd v takzvaných „hot spot“ oblastiach okolo
významných vodných útvarov. Súbežne s tým bude zakúpené asanizačné / fekálne vozidlo pre
miestnu samosprávu na zabezpečenie správneho nakladania s kalmi z čistenia odpadových vôd.

Dôraz sa bude klásť aj na školenia a aktivity na zvyšovanie povedomia miestnych zainteresovaných
strán týkajúce sa trvalo udržateľného hospodárenia s odpadovými vodami a aplikácie jednoduchých
technologických riešení pri čistení odpadových vôd. Aby sa zabezpečilo udržateľné pokračovanie
projektovej činnosti, vypracuje sa Stratégia a akčný plán nakladania s odpadovými vodami v obci Oni
a zdokumentujú sa najlepšie pilotné prípady realizované v rámci projektu s usmerneniami o výbere,
inštalácii a prevádzke zariadení na čistenie odpadových vôd. a prenesené v replikačnej stratégii na
ďalšie zainteresované obce v regióne.

Čo budeme robiť spolu s gruzínskym partnerom

V záujme zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva projekt pomáha obci Oni pri vývoji pilotných
riešení trvalo udržateľného nakladania s odpadovými vodami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ochranu
zdrojov povrchových a podzemných vôd. poskytovanie pitnej vody pre mestá a dediny v okolí rieky
Rioni.
V rámci projektu budú skúmané moderné technológie a zariadenia na nakladanie s odpadovými
vodami, aby vyhovovali miestnym podmienkam a inštalované pre verejnú správu, samosprávu a
miestnu spoločnosť obce Oni v gruzínskom regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti.
Výsledkom projektu bude posilnenie kapacít miestnych zainteresovaných subjektov v nakladaní s
odpadovými vodami a po zhodnotení environmentálnej a sociálno-ekonomickej situácie v obci bude
inštalovaná infraštruktúra na čistenie odpadových vôd v takzvaných „hot spot“ oblastiach okolo
významných vodných útvarov. Súbežne s tým bude zakúpené asanizačné / fekálne vozidlo pre
miestnu samosprávu na zabezpečenie správneho nakladania s kalmi z čistenia odpadových vôd.

Dôraz sa bude klásť aj na školenia a aktivity na zvyšovanie povedomia miestnych zainteresovaných
strán týkajúce sa trvalo udržateľného hospodárenia s odpadovými vodami a aplikácie jednoduchých
technologických riešení pri čistení odpadových vôd. Aby sa zabezpečilo udržateľné pokračovanie
projektovej činnosti, vypracuje sa Stratégia a akčný plán nakladania s odpadovými vodami v obci Oni
a zdokumentujú sa najlepšie pilotné prípady realizované v rámci projektu s usmerneniami o výbere,
inštalácii a prevádzke zariadení na čistenie odpadových vôd. a prenesené v replikačnej stratégii na
ďalšie zainteresované obce v regióne.

Výsledkom projektu bude:

 • Inštalácia modelovej infraštruktúry čistenia odpadových vôd vybraným znečisťovateľom (vybudovaných 8 kusov infraštruktúry čistenia odpadových vôd ako sú kompostovacie toalety, biofiltre a koreňové filtre na čistenie odpadových vôd, ako aj ČOV)
 • Dodané fekálne vozidlo na nakladanie s odpadmi z čistiarní odpadových vôd
 • Vypracovanie stratégie a akčného plánu nakladania s odpadovými vodami v obci Oni pre
 • miestnu samosprávu
 • Školenia zástupcov miestnej samosprávy, podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti
 • v témach ochrany a vôd a nakladania s odpadovými vodami
 • Uskutočnenie troch tematických akcií na zvyšovanie povedomia týkajúce sa správneho
 • hospodárenia s odpadovými vodami pre školy a verejnosť
 • Vytvorenie stratégie replikácie a technickej príručky vhodných technických riešení pre
 • typických znečisťovateľov
 • Organizovanie stretnutia so zástupcami iných samospráv, s cieľom výmeny osvedčených
 • postupov a podpory spolupráce medzi obcami

Partneri

Caritas

© SOSNA  2022

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor