Gruzínsko: Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva.

Vďaka SlovakAid sa v v jednom z regiónov v Gruzínsku situácia v odpadovom hospodárstve zlepší. Niektoré služby štátu, ako napríklad zabezpečenie separovaného zberu odpadov, alebo zriaďovanie kompostovísk, považujeme už roky za samozrejmosť. Pritom, v mnohých častiach sveta táto ekologická služba ešte stále nefunguje. SOSNA má dobré skúsenosti s projektmi, zameranými na praktickú pomoc menej rozvinutým krajinám. Doteraz sme spolupracovali na projektoch s partnermi z Ukrajiny, Kazachstanu a Arménska. Sme radi, že naše skúsenosti môžeme využiť aj pri spolupráci s gruzínskymi partnermi. Našim partnerom je organizácia Caritas Czech Republic in Georgia, ktorá už má skúsenosti s rozvojom systému trvalo udržateľného nakladania s odpadmi v chránenom území Pshav-Khevsureti a priľahlých horských teritóriách.

Categories
Rozvojové projekty

V záujme zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva náš projekt pomôže odľahlým horským obciam v Gruzínsko rozvíjať svoju infraštruktúru odpadového hospodárstva v súlade s miestnym plánom odpadového hospodárstva a ďalšími vnútroštátnymi právnymi požiadavkami.

Konkrétne, na základe zdieľania slovenských skúseností a know-how pôjde o prípravu a realizáciu modelu separácie a recyklácie tuhého odpadu pre obec Oni a okolité dediny, ktoré sa nachádzajú v regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti. Následne sa posilnia kapacity miestnych zainteresovaných strán v oblasti odpadového hospodárstva a obstará sa potrebná infraštruktúra. Dôraz sa bude klásť aj na činnosti zamerané na postupy pri spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Našou úlohou bude osveta miestnych cieľových skupín: žiakov zo škôl, farmárov a podnikateľov v kompostovaní a využití kompostu pri pestovaní. V rámci tejto aktivity budeme budovať vzorové kompostoviská na vybraných verejných lokalitách.

Na zvýšenie účasti verejnosti na činnostiach recyklácie odpadu sa uskutoční niekoľko kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti tejto problematiky. Akcie realizované v rámci projektu budú zdokumentované a prenesené do stratégie replikácie pre ďalšie horské mestá Gruzínska, ktoré majú záujem o zmenu a zefektívnenie postupov týkajúcich sa separácie a recyklácie odpadu.

Aká je situácia v regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti?

Zavedenie postupov nakladania s recyklovaným odpadom je obzvlášť komplikované v horských obciach, ako je Oni, ktoré leží v regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti, kde charakteristiky krajiny vytvárajú väčší tlak na vhodnú infraštruktúru na zber a úpravu odpadu. Obec Oni združuje 64 dedín s 5900 trvalými obyvateľmi. Tento počet sa počas letného obdobia zvyšuje až na približne 30 000 kvôli turistom a nerezidentom, ktorí tam vlastnia domy, ale navštevujú svoje rodiny iba v letnom období. Za zber a prepravu odpadu v obci je zodpovedná LTD „Oni Utility Service“ („Verejnoprospešná služba obce Oni“), ktorá na základe ročného výberového konania plní svoje povinnosti už niekoľko rokov. Na zber odpadu v obci Oni sa používa hlavne kontajnerový systém, nepokrýva však všetky obce. Ľudia v zostávajúcich usadlostiach musia prepravovať odpad vlastnými prostriedkami do centra, kde sa odpad zneškodňuje. Zozbieraný odpad sa následne dopraví na skládky bez triedenia. Skládka, ktorá dočasne slúži obci Oni, sa nachádza pri rieke, pri povodniach sa odpad zmyje do rieky, čo predstavuje vážne ohrozenie zdravia obyvateľov oblasti Racha. Samospráva Oni nemá žiadne postupy recyklácie a kompostovania, ak by takéto postupy existovali, mohlo by to výrazne prispieť k zníženiu objemu ukladaného odpadu na skládky. Aby sa znížili uvedené problémy a zvýšil sa počet ľudí využívajúcich centralizovaný zber komunálneho odpadu, je potrebné rozvíjať infraštruktúru odpadového hospodárstva cieľovej obce a posilniť kapacity miestnych zainteresovaných strán zapojených do odpadového hospodárstva.

Biologicky rozložiteľný odpad nielenže tvorí najvyšší podiel z komunálneho odpadu, podieľa sa na približne 5% celosvetových emisiách skleníkových plynov ročne, ale zároveň kontaminuje cenné recyklovateľné materiály v komunálnom odpade. Separovaný zber organických látok a ich použitie na kompostovanie je teda účinným a lacnejším riešením ako ich zneškodňovanie na skládkach. Okrem toho sa kompostovaním môže biologicky rozložiteľný odpad zmeniť na kompost, organické hnojivo užitočné pre poľnohospodárstvo. Veľké množstvo odpadu sa môže recyklovať alebo opätovne použiť, ale na tento účel je potrebné zaviesť účinné procesy separácie a riadenia odpadu.
Keďže v obci sa nezaviedli postupy separácie a recyklácie odpadu spolu so zlepšeným spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu, povedomie verejnosti o týchto témach a súvisiacich environmentálnych otázkach je nízke, čo vedie k nízkej účasti verejnosti na akomkoľvek separovaní odpadu, recyklácii a opätovnom použití zdrojov. Na vyriešenie tejto výzvy je potrebné uskutočniť niekoľko kampaní na zvýšenie životného prostredia zameraných nielen na súčasných pôvodcov odpadu, ale aj na deti, pretože čoskoro budú hnacou silou požadovaných zmien.
Projekt navrhuje vyriešiť problémy obce Oni a okolitých dedín v oblasti odpadového hospodárstva na základe zdieľania skúseností a prenosu osvedčených postupov zo Slovenska. Na základe vykonanej základnej štúdie navrhnú slovenskí a gruzínski odborníci v oblasti odpadového hospodárstva najvhodnejšie riešenie a potom pomôžu zainteresovaným stranám v komunite, ako aj verejnosti pri ich zavádzaní do praxe. Odbornosť realizačného tímu projektu je opísaná v nasledujúcich kapitolách.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Partneri

Slovak aid
Caritas

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor