Ochranárske organizácie považujú zákon o zahraničnej finančnej podpore za šikanu

Viac ako 40 environmentálnych organizácií považuje návrh zákona o zahraničnej finančnej podpore za stigmatizáciu a nástroj šikany. Predložený návrh má podľa ochranárov umožniť svojvoľné rozpúšťanie občianskych združení zo strany vlády, čo naruší základné princípy fungovania demokracie a občianskej spoločnosti.  

Návrh, ktorý predložila SNS na aprílovú schôdzu parlamentu, je ukážkou nepochopenia fungovania demokratického a právneho štátu, upozorňujú ochranári. Takto postavený zákon podľa nich nielenže nerieši deklarovaný zámer zlepšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií, ale v skutočnosti chce len rušiť združenia, ktoré prekážajú vládnucim politikom. Ochranári špeciálne upozorňujú na možnosť zrušiť občianske združenia Ministerstvom vnútra SR, ktoré by tak mohlo urobiť na základe nejasných kritérií a subjektívneho posúdenia. 

Návrh je navyše v rozpore s ústavou a s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tie zaručujú slobodu združovania sa ako jednu zo základných demokratických hodnôt. Obdobný návrh zákona, ktorý bol prijatý v Maďarsku, bol podľa Súdneho dvoru Európskej únie v rozpore s právom EÚ.

Environmentálne mimovládne organizácie dlhodobo pracujú na celom spektre tém rôznorodou formou. Za vyše tridsať rokov dosiahli mnohé pokroky či už pri navrhovaní dôležitej legislatívy,  uplatňovaní inovatívnych postupov priamo v praxi, ochrane konkrétnych území alebo v odbornej spolupráci.

Ich zámerom bolo vždy posúvať Slovensko vpred, chrániť jeho prírodné bohatstvo a podieľať sa na formovaní demokratickej a kvalitnej budúcnosti pre všetkých. Od environmentálnej výchovy, cez praktické zavádzanie prírode blízkeho manažmentu krajiny, ochranu konkrétnych zložiek životného prostredia až po zmenu verejných politík. To je len časť práce, ktorú dlhé roky robí rozmanité spektrum ochranárskych organizácií či iniciatív. 

Ochrana životného prostredia bola v histórii Slovenska vždy úzko spätá s obranou občianskych práv. Mnohé zákony, ktoré sú dnes pod paľbou vládnej moci, obhajujú zapojenie verejnosti a jej základné práva. Spoločnosť však dnes podľa environmentalistov čelí nielen rozkladu v rámci rezortu životného prostredia, ale aj útoku na jedno zo základných práv garantovaných ústavou – práva združovania sa. 

Mimovládne organizácie nespochybňujú potrebu transparentného financovania. Mnohé z občianskych združení už dnes nad rámec povinností zverejňujú svoje výročné správy na svojich stránkach, alebo si nechávajú urobiť nezávislý audit. Nadácie, neinvestičné fondy a všeobecne prospešné spoločnosti tak dokonca robia priamo na základe svojej povinnosti, ktorú im ukladá zákon.

Vyhlásenie podporujú:

Viac ako 40 organizácií združených v platformách Ekofórum, Klimatická koalícia, Špirála a 115 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu.

Ďalšie nezdružené organizácie:

Greenpeace Slovensko
Centrum pre filantropiu
My sme les
Nadácia Aevis
SOSNA
SOS/Birdlife
BROZ
eDeN v meste
Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Iniciatíva Bratislava otvorene

Zhrnutie zmien v zákone:

1. Za „organizácie so zahraničnou podporou“ budú po novom označené mimovládne organizácie, ktoré za rok prijali viac ako 5000 eur zo zahraničia.

2. Toto označenie musia používať aj organizácie, ktoré neprijali financie zo zahraničia, ale od slovenskej organizácie, ktorá je takto označená.

3. Organizácia musí v oboch prípadoch uvádzať všetkých prispievateľov vo výročnej správe.

4. Označenie „organizácia so zahraničnou podporou“ musí organizácia uvádzať pri všetkých svojich činnostiach, inak jej hrozí pokuta.

5. Ak si organizácia nesplní svoje povinnosti alebo nezaplatí pokutu, bude ju možné nedobrovoľne zrušiť, pre väčšinu foriem mimovládnych organizácií podaním na súd, v prípade občianskych združení môže o zrušení rozhodnúť iba Ministerstvo vnútra SR.

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor