Ponuka výučbových programov pre školy | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ponuka výučbových programov pre školy

Ekocentrum SOSNA, Prírodná záhrada a Hobití dom poskytujú ideálny priestor pre výučbové programy a exkurzie. Unikátne ekologické stavebné postupy a materiály, ukážky, ako sa dá zdravo stavať z hliny a slamy, zelená strecha, toaleta ktorú netreba splachovať pitnou vodou, prírodné jazierko, bylinková záhrada, recyklované ihrisko, ukážky funkčného využitia obnoviteľných zdrojov energie aj dažďovej vody... toto a mnoho ďalších zaujímavostí čaká na žiakov a pedagógov, ktorí sa môžu naučiť niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.

Tu je zoznam našich ponúk:

Ide sa do lesa

zážitkový program v teréne (lesy a lúky v blízkosti obce)

V programe spolu s deťmi oživíme staré detské hry v prírode - hádzanie žabiek, fúkanie na steble trávy, plazenie sa v tráve, váľanie sudov... Program je zameraný na hravé spoznávanie prírody a jej zložiek. Viac o programe sa dozviete t: http://sosna.sk/content/pr-ru-

Určené pre: ZŠ, vek 7 – 13 rokov

Trvanie 4 - 6 hod.

Zážitkový program v Prírodnej záhrade ako doma

Deti dostanú na začiatku zoznam 20 úloh, ktoré im hravou formou priblížia živú aj neživú prírodu. Potom sa rozpŕchnu po Prírodnej záhrade v Ekocentre a sami si plnia vymenované úlohy. Na záver deti v kruhu porozprávajú svoje zážitky z plnenia úloh, čo videli, čo cítili a čo našli na záhrade, v lese, na lúke.

Súčasťou programu sú aj pohybové aktivity v prírode, zamerané na rovnováhu, ohybnosť, jemnú aj hrubú motoriku, tímovú prácu.

Určené pre: 1. st. ZŠ

Trvanie : 2 hodiny

Ľadová tvár

Interaktívny program, ktorý sa venuje klimatickým zmenám. Zahŕňa niekoľko aktivít pri ktorých študenti pracujú v skupinách, a spoločne riešia úlohy. Pozrieme sa spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na klimatické zmeny, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania.Program podporuje otvorené myslenie, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach.

Určené pre: 2. st. ZŠ a SŠ

Trvanie: 2 - 4 hodiny

Krajina našej dlane

Spolu s deťmi sa pozrieme na krajinu, ktorá nás obklopuje umeleckým okom. Priblížime deťom krajinu okolo nich pomocou prírodných materiálov, maľby, hudby a spevu, rytmiky ale aj relaxácie s príbehom. Pozrieme sa na krajinu mikropohľadom mravčeka, aj pohľadom obra obrovského.

Určené pre:MŠ, 1. a 2. st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

Naboso s deťmi

Budeme zažívať svoje nohy trošku inak. Ako a prečo chodiť naboso? Dá sa nohami kresliť? Dá sa nohami hladkať? Naše nohy nás nesú každý deň, urobíme im radosť v poznávaní dotykov, vôní, materiálov, krajiny. Reflexné zóny a naše telo sa nám poďakujú.

Určené pre: MŠ a 1. a 2. st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

Ako sa nám narodila úroda

Čaká nás príbeh o semienkach, ktoré našli všetko čo potrebujú k životu, spoznávanie rozmanitých chutí, vôní, tvarov. Vytvoríme si spolu krásne hlineno semiačkové srdiečka, budeme rozprávať o dôležitosti záhrady a hliny pre zdravie detí. Vedeli ste že dotyk s hlinou lieči?

Určené pre: MŠ a 1.st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

Voda plná života

Spolu s deťmi sa prenesieme na brehy rieky a zoznámime sa s jej obyvateľmi. Dozvieme sa viac o spôsobe života niektorých z nich a zistíme aké majú nároky na kvalitu vody. Vypátrame, kto vodu znečisťuje a nájdeme možnosti riešenia problému.

Určené pre: 1. a 2. st. ZŠ
Trvanie: 2 hodiny

Vodný svet - život v prírodnom jazierku

Alebo Život v jazierku i pri ňom. Deti sa môžu bezprostredne zoznámiť s vodnými rastlinami, rybami, či vodným hmyzom. Čo všetko potrebujú k životu a čo nám dávajú, to zažijeme cez hry aj omaľovánky. Ako sa mení žubrienka alebo čo do jazierka nepatrí a prečo? Pri našom jazierku s lavičkami sa dozvieme určite aj to a pritom si ešte zaspievame.

Určené pre: MŠ a prvý stupeň ZŠ

Trvanie : 1,5 -2 hod

Harmónia vzorov prírody

Program ponúka prežitie i použitie prírodných vzorov, ktoré tvoria v opakovaní nielen naše prírodné prostredie, ale vtláčajú pečať foriem i farieb našim každodenným veciam. Deti tieto vzory pozorujú a samy tvoria svoje originálne riešenia. Vnímanie jednoduchosti a krásy prírodnín otvára deťom cestu i k vnímaniu estetiky okolitého sveta.

Určené pre: prvý a druhý stupeň ZŠ, SŠ

Trvanie: 1,5 - 2 hod

Ako žijú stromy a rastliny - mokraď, lužný les

Myslíte si, že výprava do pralesa je s vašimi žiakmi dnes nemožná? No ak prídete k nám, my vám kúsok pralesa ukážeme naživo alebo skôr objavíme. Urobíme výpravu do blízkej mokrade, kde sa deti poučne zahrajú na objaviteľov. Zmapujeme kúsok lužného lesa, objavíme nové stromy, rastliny, či živočíchy. Prostredie poskytne priestor na environmentálne hry, oddych aj bezprostredný zážitok tohto ohrozovaného biotopu.

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Trvanie: 2 až 4 hod

Plody jesene - záhrada a príroda na jeseň

Pochopenie našej závislosti na prírode vedie k uvedomeniu a precíteniu a tak aj k prehĺbeniu vzťahu k nej i nám ako spoločenstva. Pozrieme sa na úrodu a jej skladovanie. Budeme mať možnosť vytvoriť rôzne ozdoby, praktické veci alebo užitočnosti, ktoré naša záhrada núka. Tekvice aj liečivé byliny, konáre - využiť sa dá naozaj kadečo.. Časť detí si bude môcť uvariť alebo inak pripraviť jednoduché jedlo. Môžeme použiť i solárny varič.

Určené pre: 1. a 2. stupeň

Trvanie: 2- 4 hod

Zem nie je len na jedno použitie

Program zameraný na problematiku produkcie a využitia separovateľných zložiek komunálneho odpadu. Hravou formou sa žiaci dozvedia o rizikách a možnostiach riešenia. Je možné vopred sa dohodnúť na téme programu: papier, plast kovy, sklo bioodpad a nebezpečný odpad súčasne, alebo len na jednotlivé druhy odpadov a venovať sa ich problematike komplexnejšie. Program je vhodný aj ako úvodná aktivita k zavedeniu separovania odpadu na škole.

Určené pre: 3. -9. ročník ZŠ, SŠ (program sa mierne líši v závislosti od vekovej skupiny)

Trvanie: 1 - 2 hod

Dom s teplým kabátom

Najlepšia energia je tá ušetrená! Interaktívny program o energii, alternatívnych izolačných materiáloch, o tom, ako a kde použiť ovčiu vlnu, rozomletý papier, technickú konopu, ale aj o tom, či nás slama môže ohriať. Zahráme sa na prieskumníkov a budeme pátrať po tom, ako sa môže dom zatepliť materiálmi, ktoré sú zdravé a lacné a ako s energiou narábať šetrne.

Určené pre: 2. st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

Krajina ako obraz človeka

Cieľom programu je vyjasniť si základné estetické pojmy na príklade krajiny. Vyjasnenie pojmov „chaos", „usporiadanosť" a „harmónia". Pochopenie prepojenia vzhľadu krajiny a stavu spoločnosti, vrátane vplyvu estetiky prostredia na zločinnosť a bezpečnosť. Vysvetlenie pozitívnych a negatívnych vplyvov človeka na estetickú rovinu krajiny a významu udržiavanie harmonickej a peknej krajiny.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

11. Čo je dobré? Úvod do environmentálnej etiky

Jednoduché a zrozumiteľné vyjasnenie si definície pojmov „čo je dobré" a „čo je zlé" . Vysvetlenie základov a významu environmentálnej etiky. Čo je to dobrý čin vo vzťahu k prírode a krajine a príklady dobrých a zlých činov voči prírode a krajine. S pomocou konkrétnych príkladov bude vyjasnené, že čo je zlé a čo je dobré pre človeka aj pre krajinu a prírodu a teda aj pre človeka a spoločnosť.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

Iné cesty

Spoznajte niektoré krajiny inak, geografia podaná inšpirujúcim spôsobom. Premietanie a rozprávanie o cestovaní „inak". Cestovanie a turizmus do exotických krajín na jednej strane zvyšuje štátny príjem, na druhej strane často prispieva k ničeniu miestnej kultúry, architektúry, prírody a medziľudských vzťahov. Program ukazuje konkrétne negatívne dopady masového turizmu, ale aj príklady ako je možné cestovať a tráviť dovolenky tak, aby človek neškodil, ale naopak, aspoň trocha pomáhal. Výber krajín z ponuky.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

Domy pre budúcnosť (exkurzia)

Ekocentrum SOSNA je príkladom nízkoenergetickej a ekologickej budovy, na ktorej si ukážeme možnosti zatepľovania lacnými, zdravými a dostupnými prírodnými materiálmi, ako aj možnosti znižovania spotreby pitnej vody a energie v domácnosti a ďalšie súčasti ekologického staviteľstva. Najlepšia energia je ušetrená energia!

Určené pre: 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ, učiteľská verejnosť

Trvanie: 2 hodiny

Výučbový program: Dobrovoľníctvo nás baví!

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny

Určené pre:

Anotácia: Kto je to dobrovoľník? Je to človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí alebo spoločnosti.

Študenti sa v prvej časti programu najprv dozvedia niečo o histórii, význame a formách dobrovoľníctva.

V Druhej časti sa rozdelia do dvojíc a navrhnú si príklady, kde by chceli a vedeli ako dobrovoľníci pomôcť. Zároveň odôvodnia, prečo by práve chceli pomôcť tam, kde si to zvolili a aký by to malo význam a dopad na spoločnosť.

Výučbový program: Cestujúce potraviny

Doba trvania: 2 vyučovacie hodiny
Určené pre: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Anotácia: Študenti si spočítajú, koľko kilometrov asi precestovali potraviny, ktoré doma spotrebujú behom jedného týždňa. Cieľom aktivity je vypočítať uhlíkovú stopu potravín, ktoré kupujeme a vysvetliť súvislosti medzi pôvodom nakupovaných potravín a množstvom vypúšťaných skleníkových plynov. Vysvetlené budú aj súvislosti medzi uhlíkovou stopou a klimatickými zmenami. Zároveň bude vysvetlený ekologický, ekonomický a sociálny význam miestnych potravín. Okrem uhlíkovej stopy si ukážeme aj „vodnú kalkulačku“, ktorá vypočíta množstvo spotrebovanej vody pre jednotlivé potraviny a vysvetlíme si súvis medzi nedostatkom vody v niektorých krajinách a spôsobom pestovania a spracovania potravín.

Výučbový program: Hra na stopára

Doba trvania: 2 vyučovacie hodiny

Určené pre: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Anotácia: Cieľom aktivity je vypočítať uhlíkovú stopu v domácnostiach žiakov a vysvetliť súvislosti medzi spôsobom života a množstvom vypúšťaných skleníkových plynov . Vysvetlené budú aj súvislosti medzi ekologickou (uhlíkovou) stopou a klimatickými zmenami.

V druhej časti programu je diskusia o vplyve jednotlivých činností na životné prostredie a o možnostiach, ako sa dá táto stopa výrazne zmenšiť. Ukážeme si, ako sa môže ekologická stopa výrazne zmenšiť pri ekologickom a zodpovednom prístupe.

Rozmanitosť života

Doba trvania: 2 hodiny

Určené pre: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Cieľom programu je oboznámiť žiakov so spôsobmi, ako môžu oni sami pomôcť zvýšiť biodiverzitu (druhovú pestrosť) určitej lokality. V rámci aktivity sa oboznámia s významom biodiverzity pre prírodu, krajinu aj človeka, dozvedia sa že čo ohrozuje a znižuje biodiverzitu a čo jej naopak pomáha. Na základe toho budú žiaci navrhovať konkrétne nápady pre lokálne riešenia pre podporu druhovej rozmanitosti.
Metódy a formy práce: hra, diskusia, práca v teréne, práca s prírodným materiálom

V prípade iných požiadaviek pre Vás radi pripravíme výučbový program na mieru.

Objednávky a rezervácie termínov:

Silvia Szabóová, silvia.sosna@gmail.com, mobil: 0904 951 139 alebo 055 62 519 03

Tags: